-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۸, یکشنبه

جنگ پنجشیرتاریخ سیاسی را از نو رقم می زند

 بزرگ ترین اشتباه پاکستان و طالبان، یورش و ارتکاب جنایات بشری در پنجشیر بود.

حشری ها به نام « مرتد» و «قبیل بنی قریظه» شتابان بر پنجشیر سرازیرشدند. به همکاری دسته جات متحد پنجشیری خویش دلگرم بودند. مردم به درستی بسیج نه شده بودند و از جماعت دزدان فرعونی پنجشیری سخت دل خور بودند. 

اما کشتارو تخریب اماکن درپنجشیر از سوی قطعات پیراهن وتنبان پوش پاکستان و نفرات حزب اسلامی، جمع گروه های مرتبط با قوم پهلوان احمد جان، ده ها هزارجوان کمربسته را به صف مقاومت ملی سوق خواهد داد تا توازن و گرانش به سوی برتری نظامی موجود، سرنوشت طالب را تعیین می کند. 

 اگر تا فصل زمستان، در وضعیت جنگی پنجشیرچرخشی نیاید؛ با رسیدن سرما و برف، فاجعه و بلا، به استقبال طالبان و دسته جات همرکابش خواهد آمد. هرگاه تا آن موعد، قوای مشترک طالب - پاکستان مجبور به عقب کشی از پنجشیر شود؛ رؤیا های پاکستان دود خواهد شد. محض عقب نشینی از پنجشیر، محور های حول پنجشیر به حملات شان بر مواضع طالبان آغاز می کنند. آنگاه تاریخ جدید نوشته می شود.