-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱, شنبه

امریکا دو باره می آید؛ اما درپاکستان

 اگرسازش رسمی بین پاکستان و امریکا دربارۀ تأسیس پایگاه نظارتی و عملیاتی ارتش امریکا درخاک پاکستان اعلام شود، یک معنی مشخص دارد: امریکا و پاکستان پیشاپیش روی مدیریت داعش به توافق رسیده اند. جنگ بسیار عظیم به نام داعش در شمال افغانستان شعله ور می شود. پایگاه امریکایی ظاهراً به سرکوب داعش تبلیغات راه می اندازد و درعین حال، داعش را به حیث پیشمرگه های راهبردی به سوی حوزه چین و روسیه و ایران رهبری می کند. لاتری پاکستان دو باره می درخشد و کانال پول امریکایی بانک های نظامیان پاکستان را می انبارد.

جنگی دور از تصور در می گیرد. روس و ایران، دست به مقابله می زنند و جهنم زنده آفریده می شود. فاطمیون برای سرکوب داعش امریکایی وارد میدان می شود.

 یک رخ قضیه بنا به برداشت بنده همین است.