-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۹, پنجشنبه

این آقا مرا این چنین ارشاد کرده است:

خودت مامون نه میمون هستی . 

۱: در زبان دری (خانه ) و در زبان فارسی یا پارسی (گاه) داریم. 

۲:  خودت فرق و تفاوت میان عملکرد کلمات یا واژه شناسی را بلد نیستی که ( هیچگاه و نا خود آگاه و دانشگاه ) را مقایسه کردی.

۳: این ها را بخوان و بدان .

پایگاه : باروت خانه یا توپ خانه 

درمانگاه: درمان خانه یا دوا خانه 

فرود گاه : فرود خانه

تکیه گاه: تکیه خانه 

عبادتگاه : عبادت خانه 

نمایشگاه : نمایش خانه 

شفا گاه : شفا خانه 

عیادت گاه : عیادت خانه 

نشیمنگاه: کاشخانه 

کشتار گاه : کشتار خانه

پرورشگاه: پرورشخانه 

توقیف گاه : توقیف خانه 

شرم بکن جوانان را به راه غلط دعوت نکن 

با احترام عبدالرحیم وردگ

نشیمنگاه: کاشخانه 

کشتار گاه : کشتار خانه

پرورشگاه: پرورشخانه 

توقیف گاه : توقیف خانه 

شرم بکن جوانان را به راه غلط دعوت نکن 

با احترام عبدالرحیم وردگ