-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۷, جمعه

مولوی پنجشیری از دفن پسرخاله اش خود داری کرد!

 مولوی رحیم الله عزیزی پسر خاله مرالله صالح است. فارغ شده از مدرسه حاجی چمن. این شخص در دوره اول اشرف در خطبه های خویش غنی را یهودی، کافرو کارکردن زیر چترحکومت غنی را  گناه می‌دانست. در  دورۀ دوم غنی که امرالله صالح معاون اول شد، یک باره با گرفتن تقریبا یک‌ ملیون دالر، چنان به خدمت غنی کمر بست که او را مرشد درگاه خداوند وافتخارجهان اسلام لقب داد.

درتاریخ سیاسی سرانجام یک کسی پیدا شد که دراعطای صفات تفضیلی وغلط به یک گمراه سیاسی، پیشدستی کرد تا به مقام مشاور دینی غنی رسید.

سه روز پیش از تحویلدهی کابل به شبکه حقانی به وسیلۀ غنی، صالح بدون کمترین انتقاد و اعتراض نسبت به رفتارغنی، به پنجشیر فرار کرد. بعد از سقوط پنجشیر این مولوی رحیم عزیزی که چندی پیش اشرف غنی را به مقام نائب خدا قربت داده بود، چنان به دامن شبکه حقانی چسپید و بیعت پیشه کرد که همه علمای دیگر را شوکه ساخت.

 وی به آنتن شبکه حقانی در مدرسه حاجی چمن تبدیل شد و سرخط وظایف خود در پنجشیر را گرفتن بیعت از مردم به شبکه حقانی قرار داد. 

وقتی روح الله برادرامرالله صالح، یعنی پسرخاله همین ملا  کشته شد؛ صالح برایش زنگ زد گفت برو برادرم را دفن کن که در روی زمین افتاده و جسدش خراب شده است. 

مولوی درجواب می گوید: من به رهبری شبکه حقانی بیعت کرده ام؛ از نگاه شبکه حقانی و طالبان، دفن مخالفین و دشمنان شان حرام است؛ پس از نظر من نیز نظر طالبان ارجح است من کاری نمی کنم که طالبان  جواز ندهند. این  مولوی حالا برای شبکه حقانی کار می کند.