-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۴, شنبه

پوتین خان! تفنگ های شب بین نایتروجنی ات چی شد؟

 پوتین حالا چرا نگران آمدن تروریستان به شمال است؟!

هارون سمرقندی

 این را باید از آقای پوتین  سوال کرد که چرا طی دو دهه تروریستان طالب را بخاطر جنگ علیه ناتو در شمال تقویت و تجهیز کرد؟؛ مگر همین دوربین های شب بین نایتروجنی بنام بزبزک را روسیه به تروریستان طالب نداد که یک عامل مهم کشتار نیروهای مسلح ضد تروریزم بودند؟؛همین قطعه سرخ طالبان را متخصصین نظامی روسیه آموزش نداده بود؟؛ سلاح های مدرن و تک تیر انداز های دوربرد دراگنوف/سنایپر را به تروریستان طالب روان نکرده بود؟؛ طالبان روسی نساخته بود؟؛ داخل دولت با شبکه های خود نفوذ و برای تروریستان طالب زمینه سازی پیروزی نکرده بود؟؛ خلاصه طالبان روسی در شمال نساخت؟؛ برای طالبان روسی شفاخانه های سیار در جنگل های مرزی آمو نساخته بود؟؛ حالا باید از خود سوال کند که تروریست ها را آموزش، پرورش،تجهیز و حمایت کرد و چرا امروز نگرانی دارد؟؛ چرا حالا مسوولیت اقتصادی که غرب کمک میکرد و توقف کرد را بدوش نمی گیرد؟؛ هدف پوتین چه بود فقیر ساختن مردم و لانه سازی به تروریزم و فروریزی زیر بنا های که غرب ساخته بود در کشور ما؟؛ اگر آن زمان از ثبات امنیتی حمایت میکرد ودر برابر ناامنی های شمال جدی میبود و تروریست سازی در شمال نمیکرد و به جای آن بالای پروژه های اقتصادی سرمایه گذاری کرده و با غرب رقابت منفی نه بلکه رقابت مثبت میکرد امروز چرا چنین وضعیت پیش میآمد؟

یقینن روس ها آنچه کشت کردند حتمن آن را درو میکنند و با این سیاست دو پهلو که هم به میخ میزند و هم به نل، ازبکستان و ترکمنستان را برای همکاری با رژیم تروریستی روان میکند و تاجیکستان را آمادگی جنگی میدهد بعد خودش نگرانی از ورود تروریستان میکند نشانه این است که سیاست واضیح از تعریف دوست و دشمن ندارند و بازنده میدان استند و فقط یک نوع سیاست منافقانه در پیش گرفته اند.