-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۷, شنبه

خیال می کند طالب خبرندارد که درقطعه کوماندو چند طالب را کشته!

 خبرجالبی رسیده که حمید خراسانی، پیش قراول طالبان درپنجشیر درتوجیه خیانت خود به زادگاه خویش، خطاب به اهالی گفته است که من به جز خدا به هیچ کسی بیعت نه کرده ام. همین نکته اگر به گوش طالب برسد؛ به حسابش می رسد.

 این احمق خوی طغیانی دارد و حتی گفته است که وقتی ببینم طالب از راه خود گمراه شده، میلۀ تفنگ را به سوی شان می گردانم. کسی از حضار به سوی چند نفری که یک جنازه را به گورستان می بردند؛ اشاره کرده که ببین؛ دیشب او مردۀ او را از زیرسنگ پیدا کرده اند. 

حمید خراسانی گفته که دیدم. در جنگ این گپ ها است. نفر گفته، این جا جنگ نبود، کو جنگ!؟ شب می رفته زمین را آب بزند؛ آوردندش در پائین وزیر قنداق و کیبل کشته شد. 

خراسانی می گوید: درین بیست سالزدوخورد بوده. امروز زدی، صباح می خوری... مردم ساکت می شوند.

اما هیچ کسی جرأت نمی کند به خراسانی خاین بگوید که تو چند سال درقطعه کوماندو برضد طالب جنگ می کردی و معاش از امریکا می گرفتی! او فکر می کند که طالب خبر ندارد که وی چقدر علیه طالب جنگیده است و وقتی از سوی دزدان ارشد نادیده گرفته شد، به طالبان پیوسته است.