-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۶, دوشنبه

بازارگرم روسپی گری در نورستان


سلفی ها و شبکه حقانی، روسپی گری را درچهارچوب قانون درآورده اند.

منبع وابسته به گزارشنامه افغانستان درنورستان خبر می دهد که در دو ماه پسین گراف روسپی گری و معامله های دلالی در نورستان چنان بالا گرفته است که مردم  تازه وارد را شوکه نموده است. خبرمی گوید که خیلی وضعیت  فساد مظاهرعجیب و آزاد به خود گرفته تا جایی که فرماندهان که درگذشته دیگران را با یک  سلام و دوستی سر بریده اند حالا در ولایت نورستان  خودشان غرق در فحشا و  فساد شده و با هیچ کسی کاری ندارند.  

آوردن و بردن دختران ازدیگرمناطق نیز به وسیلۀ سلفی ها و فروختن آنان درجریان است. بازار معامله جنسی در ولایت نورستان توسط طالبان سلفی و  شبکه حقانی گسترش یافته است. خانواده های که با فساد سر سازش ندارند از ولایت نورستان با ولایت همجوار فرار کرده اند.