-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲, یکشنبه

غارتگری طالبان اوج گرفته است

 

اشاره: برای مقابله با چپاول وشکنجه علیه مردم پنجشیر، یک گروپ ضربه از سوی مقاومتی ها تشکیل شده است.

تازه‌ترین رویدادها در کابل نشان می‌دهند که تروریستان حاکم دست از جنایات هولناکِ ضدِ بشری برنمی‌دارند. 

کوچ اجباری مردم پنجشیر و چپاول خانه‌های ساده‌ترین ساکنان آن دره هرگز به‌صورت دقیق و مستند در رسانه‌های داخلی و خارجی انعکاس نیافتند. آن‌گونه که در یک بخش کوچکی از یک دهکده چهارده خانه در روز روشن تاراج شده‌اند. به نقل از یک شاهد عینی در فاصلۀ یک کیلومتر زیر جادۀ عمومی پنجشیر در روستای بخش‌خیل‌ِبالا تمام خانه‌های محله دزدی شده‌اند. طلبه‌های تروریست اشیایی چون توشک و بالشت را که نتوانسته‌اند با خود انتقال دهند، با کارد دریده‌اند. این نمونه در مرکزی‌ترین محلۀ پنجشیر بیانگر وضعیت تمام دهکده‌های زیر تسلط تروریستان است. 

شماری از پنجشیری‌ها از یک سده به این‌سو در شهر کابل پیشۀ نگهبانی شبانۀ مؤسسات، سراها و مراکز تجارتی را داشتند. این به قول هندی‌ها «چوکیداران» کاری به سیاست و حاکمیت‌ها نداشتند و حتا رژیم‌های مستبدِ کودتایی هم آزاری به آن‌ها نرساندند. در گزارشی که همین امروز از منابع دست‌اول شنیدم، طلبه‌های تروریست همۀ نگهبانان مؤسسات، سراها و مراکز تجارتی در کابل را از کار رانده‌اند و در یک مورد کسی که دوباره بر سرِ کارش برگشته‌است، با تهدید مسلحانه و شکنجۀ جسمی از سوی طلبه‌ها روبه‌رو شده‌است. درحالی‌که شهر کابل گواه یک رقم استثنایی و بی‌پیشنۀ دزدی ماشین‌ها و موترهای شخصی مردم است و موترفروشی‌ها پیوسته مورد تاراج تروریستان به بهانه‌های مختلف قرار می‌گیرند، جنایات پوشیده و پنهان علیه ساکنان دیرینه و پیشینۀ کابل از جمله آدم‌ربایی، قتل‌های هدفمند، شکنجه و آزار مردم همه‌روزه در سکوتِ رسانه‌یی زیر پوستِ پایتخت تروریستان ادامه دارد.