-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۶, جمعه

دکترداود راوش: مرگ بر من و اشرف غنی!جلالتماب محترم جناب اشرف غنی احمدزی رییس جمهور سابق افغانستان!!

طوریکه شماممکن بدانید، من هم یار پیشین شماو سابق رییس حزب آبادی بودم  !!

فرار بار دیگر سرنوشت هردوی مارا باهم پیوند داد وهردو فراری شدیم واز خجلت وسرافکندگی یکسان در برابر ملت افغانستان برخوردارشدیم !!در جریان کمپاین انتخاباتی تیم تابوت سازتان،من باعقد پروتوکل بامحترم امرالله صالح بادریافت هشت لک افغانی حزب محبوب خود را برای تان فروختم و با تغییرزاویه ی ۱۸۰درجه بالای تمامی عقاید وارمانهای حزب محبوب خود چلیپا کش کرده ودست وآستین رابرزده ازکاندیداتوری شما با افتخار کلان حمایت نموده ودرچهارگوشه افغانستان برای شماجارزدم ونفرت  مردم افغانستان ورفقای شریف صفوف حزب را که به ارمانهای حزب شان وفادار بودند به جان خریدم !!

اما به کمک امریکا وپاکستان وبا یک تقلب واضح تاج ریاست جمهوری را برفرق تان زدیم و به گونه ای غیرمستقیم در همه فساد وجنایات رژیم شما نام های زیبای خود وحزب محبوب خود را آلوده ساختم،امادر ازای آن برای هواداران ام،شرم ،سرافگندگی ونفرت خریداری کرده ویک تاپه ای ننگین تاریخی را در پیشانی خودوتیم صدیق ام در حزب آبادی در افغانستان واروپا‌ وهمه جهان کوبیدم!!

با اینکه بالای من پوهاند داکتر پرفیسور بیسواد نام گذاشته بودند،اما با آنهم در میز های مدور ثناگوی رژیم فاسد شما بودم نه از حزب محبوب ام!!  

خوب بیاد دارم لحظاتی را که در زیر سایه شما هنگام بازدید از قصردارالامان راه میرفتم وشما با اشارات چشم وعده وزارت وریاست وسفارت به من می‌دادید ومن شب ها خواب های بامزه را درعشق این چوکی ها روزمیکردم.

من لحظات که زیر سایه شماراه میرفتم حتی سایه خدا را فراموش کرده بودم.

اما تو آدم نامرد به قول وپیمان سیاسی تان وفا نکردید.

مژه هایم را درانتظارطولانی تکاندید اماشما حتی مرا به حیث یک چپ راستی مکتب در جای ای مقررنکردید،که خود مبین کینه وعادت باداران امپریالیستی ونامردی شمادر برابر حزب ما بود.عهد بستید که در سفارت کانادا شمارا سکرتر مقرر میکنم،من آنجا فامیل ام را روان کردم،خودم سالهاخدمتکار شما ودر انتظار چوکی باقی ماندم که در نتیجه این تاخیر فامیل ام از دست ام رفت ومرا ترک کردند!! وآخرهیچ !!        

    جناب ولسمشر صاحب سابق !!

در حمایت شما،عزت،شرف،وقاروحیثیت خود را بکلی فروختم،من با اینکه به حیث کلاه بردار شهرهٔ عالم شده بودم اما دیدم که در کلاهبرداری هنر شما بالاتر از من بود ومرا از دریا خشک عبوردادید.

من بخاطر دلربایی شما عقاید خود را پامال کردم و تحت رهبری نور احمد نور که به حیث خائن ملی در احزاب چپ شهره آفاق است وحلقه فرکسیونی او به سرکردگی ولی محمد زیارمل ،داوود کرنزی ...یکجا روایت کشیدیم که امپریالیسم امریکابهتراز سوسیالیسم شوروی است،وتروریسم،فساد،چپاول وغارتگری رژیم غنی بهترازهمه رژیم های کره زمین است،اما فساد وخیانت شما به حدی بالا گرفت که عرق شرم را ار پیشانی ام جاری ساخت.لاجرم ازدربار شما ناامید شده وبافرار نابهنگام شما امید ما از قدرت وثروت برباد شد ورسوای خلایق خدا شدیم .

ما، دردلبستگی به شما، نام رهبران خود رابه فراموشی سپردیم،فوتو های رهبران ونام های آنها را از شبکه های اجتماعی،ازاوراق حزبی وازیگانه سایت سکوت جهان بنام «بامداد» که توسط محسن زاده های عزیز این برده های تعلیمی اداره میشود،برداشتیم تا،دل آهنین شما وقلب فولادین امریکارا بدست آوریم .

همین فیسبوک چلونکی های حزب آبادی که دراروپا نام شما ومحترم امرالله صالح را مقدم ترازمارکس انگلس ،تره کی وکارمل و نجیب ورد زبانهای شان ساخته بودند، واکنون همه مدافع طالبان اند،امروز همه سرافگنده وخجالت شده و دردنیای خجلت و سیاه رویی بسر برده وباعالم نا امیدی قراراست ترک دنیا نمایند!!

شمابیاد داریدکه با اعلام حمایت شماهزاران تن از مبارزین اصیل حزب ما، بر روی من تُف انداختند وحزب را ترک‌ کردند و مقابل من سنگرگرفتند.                        

ما بخاطر جلالتماب شما،بالای تمام عقاید خود گام گذاشتیم اما شما،ما را مثل کاغذ تشناب استفاده کردید وبه زمین انداختید،حتی مارا لایق کد-۹۱،کد ۹۲،کد بی بی گل،کد فضلی وکد محب که خرمن های دالر رابه اعضای تیم مافیای تان به شاخی باد کردید،ندانستید!!

با این همه ذلت وناامیدی، بازهم پوست سگ را بررخ خودکشیده ویکجا باتیم خود از شما دفاع کردیم.  

اما در لحظات فرار هم به تعداد پنجاه تن افراد مافیایی را باچهار فروند هلیکوپتر ومقدار ۱۶۹ ملیون دالر از کشور فرار دادید و بامسلط ساختن طالبان وپاکستان برافغانستان چه گناه کبیره ای را مرتکب شدید، امااینجانب را ازلیست فراریان تان بیرون ساختید ،تنها گذاشتید،ومن مجبور شدم به تنهایی بوسیله بایسکل از افغانستان فرار نمایم!

سرگذشت تاریخ نشان داد که شما چقدر شخص جبون، زبون،نامرد وپیمان شکن بودید وطوق لعنت ابدی را در گردن خود ومن آویزان کردید.

جناب ولسمشر صاحب!!

از اثر معامله گری شما،ما، باختیم ،وطن را باختیم وهمه چیز را باختیم.

در پایان این میدان قمار،متوجه شدم که چه خیانت بزرگ ونابخشودنی را به امر نهضت ترقی‌خواه افغانستان انجام داده و درفش آنرا لکه دار ساختم. این نامه را ترتیب کردم که نسل های آینده ازین اشتباهات من عبرت بگیرند و به خاطر پول ،چوکی وقدرت غلام ومرید آدم نامرد چون شما نشده حزب خود ووطن خود را که مال همه است به خاطر جیفه ای دنیا نفروشند!!

مرگ برخودم!!

با احترام بسیار زیاد

الحاج خواجه محمد داوود رواش

سابق رییس کمپنی ساختمانی حزب آبادی افغانستان