-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۷, شنبه

افغانستان؛ کشوری که مساجد قیمتی دارد؛ نان ندارد

 شگفت است. در خان آباد کندز، اکثریت مردم زیرخط فقر زنده گی دارند؛ اما مسجد جامع این محله، شباهت به بزرگ ترین مساجد کشورهای عربی یا ترکیه دارد. این مسجد به خرج کدام منبع ساخته شده و مجری و متولی آن کی ها بوده اند؟ آی اس آی در طول 13 سال به همکاری جنرال جرأت، ده ها مسجد در ده ها منطقۀ دور دست پنجشیر اعمار کرده بود. در رأس هرمسجد، یک عامل آی اس آی به وسیلۀ جنرال جرأت نصب شده بود. شب سقوط پنجشیر، وقتی گل حیدر به فرماندهان طالب اطمینان می دهد که ورودی پنجشیر به روی شان باز است، اتومات، همه ای مساجد از دهانه پنجشیر تا حواشی جنوبی آن بیرق سفید بالا می کنند و صد ها تن از طالبان پنجشیری که قبلاً درین مساجد مخفی شده بودند؛ به حمله می پردازند.