-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۵, یکشنبه

آماده گی طالبان برای آخرین تهاجم بر پنجشیر

 پیش از افتادن برف براراضی پیچیدۀ پنجشیر، امکان دارد قطعات کوماندویی پاکستان درعملیات مشترک با طالبان از سراسر ولایات، دست به آخرین تهاجم بزنند تا اگر بتوانند سنگرگاه مقاومتچی ها را برچینند و گوش خود را آرام کنند.

مهاجمان به گمان غالب، روی نقاط ضعف تمرکز دارند. اما نقاط آسیب پذیر درمقایسه با حملۀ ناگهانی اول که ناگهان خائنان داخلی سر به شورش برداشتند؛ نا پدید است. قوای مقاومت پیش بین این عملیات است. اگرطالبان شکست بخورند ( که حتمی شکست می خورند) طالبان و پاکستانی ها تلفات انسانی سهمگینی را متحمل خواهند شد. باخت این شکست از نظر سیاسی به مراتب بیشتر خواهد بود. عواقب نظامی چنین شکستی، زنجیره یی شدن جبهات پنجشیر با ولایات پیرامون است.

همزمان، تشدد و ددمنشی طالبان درشکار و کشتن منسوبان اردوی سابق، خشم مردم را متراکم کرده است و اشتباه دیگرطالب این است که هزاره ها را بی جهت از خانه وکاشانه شان کوچ می دهد. اشتباه دیگرشان، تشکیل قطعات انتحاری و ترساندن آسیای میانه است. شکست اصلی درپنجشیر، چندین جبهه را از شمال و هرات برضد طالبان باز می کند.