-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۹, جمعه

به کاسۀ مرغ که دانه بیاندازی


روزگار خلیل حقانی را نگاه کنید.

هیولای اقتصادی جهانی به نام چین، خیال دارد با قایم شدن سلطۀ پاکستان برافغانستان، در پایگاه بگرام باروبسترۀ حضور استراتیژیک پهن کند؛ اما مردد است و به آیندۀ اشغال افغانستان چندان اطمینان ندارد.  به همین سبب، عمده ترین قلم محمولۀ امدادی هیولای جهانی اقتصاد که به میدان هوایی کابل از طیاره پیاده شد؛ 4 هزار کمپل و سه هزار جاکت بود!

هرنوبتی که اجمل رحمانی یا شرکت الکوزی به مستضعفان و بی جا شده ها خوراک و پوشان می خریدند؛ دو برابر سخاورزی چین بود. مثل این که کارهای پاکستان و چین درمسیردرست پیش نمی رود!