-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۳, سه‌شنبه

اخبار مقاومت برضد لشکر اجنبی


تسلط طالبان در ولسوالی اشکمش تخار به ساختمان ولسوالی و فرماندهی امنیه خلاصه میشود. نیرو های مردمی در حمایت از جبهه مقاومت ملی در حال فشار وارد کردن به طالبان در این ولسوالی است.

نیرو های مردمی در ولسوالی کران و منجان در حمایت از نیرو های جبهه مقاومت ملی شکل گرفته و امروز با جبهه مقاومت ملی هماهنگ شدند. حملات طالبان در ولسوالی های حصه اول و حصه دوم کوهستانات کاپیسا با دادن تلفات ناموفق بوده است.

کاروان مزدوران طالبان در منطقه سالنگ شمالی با کمین مقاومتگران مواجه شده است. در این کمین به طالبان تلفات وارد شده است که در نتیجه 30طالب کشته شده اند.

کوتل خاواک پنجشیر از وجود طالبان بصورت کامل تصفیه شد.

حمله چریکی مقاومت بالای مقام ولسوالی صورت گرفت که 4 نگهبان ولسوال خود خوانده طالبان کشته و 2 تن دیگر شان زخم برداشتند. نیرو های مقاومت ملی بدون هیچ نوع تلفات دوباره به قرارگاه های خود برگشتند.