-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۰, سه‌شنبه

ملامتقی چرا از چین یک بار هم یاد نه کرد؟


ملا متقی در دوحه - همایون تندر

 تضاد های درونی طالبان

ملا متقی وزیر خارجه طالبان در راس هیئت مهم امارت اسلامی در دوحه حضور دارد. با آمریکاییها مذاکره کردند و انتظار آن میرود تا با اتحادیه اروپا و شماری از کشور های دیگر نیز ملاقات های داشته باشند.

در کنار این ملاقات ها، دیروز در مرکز مطالعات منازعات دوحه سخنرانی داشت. به پرسش های هم پاسخ داد.

در مسائل داخلی کشور تمام گفتارش دروغ و فریب بود.

آنچه مورد توجه من قرار گرفت بخش سخنرانی اش در سیاست خارجی بود.

از دنیا و منطقه، همسایگان، کشور های خلیج، اروپا و آمریکا زیاد یاد کرد.

به نظر من از آنچه یاد نکرد به اندازه انچه یاد کرد، مهم است.

یکبار هم نامی از چین نبرد. در حالیکه در هفته های گذشته بار ها سفیر چین در کابل را در کنار ملا حقانی کلان این شبکه افراطی و دهشت افگن دیدیم. همین ملا حقانی که مقام وزارت امور مهاجرین را دارد در میدان هوایی کابل غرض تسلیمی کمکهای بشری چین ( کمپل و جاکت ) در کنار سفیر چین حضور داشت.

چنان مینماید که جمهوری چین در همسویی با پاکستان در کنار شبکه حقانی قرار گرفته است. شاخه طالبان تاریخی که متشکل از حوزه لوی قندهار است و ملا متقی عضویت آن را دارد با سیاست نزدیکی به چین تمایل ندارد.

در کنار تضاد های مربوط به سیاست داخلی از بیانیه ملا متقی در دوحه میتوان استنباط کرد که نگاه متضاد در سیاست خارجی نیز دامنگیر طالبان شده است.