-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱, شنبه

طالب جایداد ها را مسترد نمی کند/ می گوید بیت المال است

 قانونی، دوستم، عطا، محقق و سیاف.

ائتلاف سیاسی و مشارکت در نظام را بگذار که حتی طالبان حاضر به دادن خانه ها، کاخ ها، شهرک ها و هوتل های این ها نمی شود. طالب، یک پالیسی رباتی عجیبی دارد. اعلام کرده که تمام دارایی این ها مربوط بیت المال است. نمی گوید که ما برای خود ضبط و مصادره می کنیم. می گوید طبق احکام شریعت غرای محمدی، بیت المال مال مردم و دولت است. این همه جایداد ها واضحاً دزدی شده و باید مسترد شود.