-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۸, یکشنبه

چل بازی های طالبان


گزارش می رسد که وزارت  فواید عامه سرک کمپنی الی میدان شهر و سرک سالنگ را  به قرض  تا گندم  دروی  سال آینده  به شرکت ها  داخلی  داده است.

وزیرفوائد عامه طالب چل بازی عجیبی راه انداخته. آن ها گفته اند که شرکت های ساختمانی به این معامله به این خاطر موافقه کرده اند که پول های پروژه های سابق شان بالای دولت باقی مانده و برای حصول پول های قبلی، از روی مصلحت و مجبوریت کار ساختمان سرک کمپنی- میدان و جاده سالنگ را تا فصل گندم دروی قبول کرده اند!  گفته  بخاطری این شرکت ها قبول نموده اند از  که پول های سابقا شان بالای دولت مانده  مجبور  هستند تا پول خویش را بگیرند.

  ولی فنته گری طالبان این است که برای نشر خبر های فعالیت  وزارت شان برای  خبرگزاری های داخلی  5 هزار افغانی رشوه می‌دهند.