-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۴, چهارشنبه

طالبان با سه دشمن مواجه است

 

شبکه حقانی تمامی مخالفان خود را تحت نام داعش سرکوب می کند. 

گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که اعضای گروپ مهاجم برجماعت فاتحه گیران درمسجد جامع عیدگاه، مخالفان حقانی ها درصف طالبان بوده اند. طالبان درآن روز دست کم دو نفر از حمله کننده ها را دستگیر کرده بودند. ظرف یک ساعت شکنجه، آن ها ظاهراً محل اختفای خود را درخانه یی واقع کاریز میر افشا کرده بودند که بلافاصله زیرضربه قرارگرفت.

صد ها تن از منسوبان وافسران رژیم سابق تحت نام داعش، یا جا درجا درخانه شان تیرباران شده، یا برون برده شده و جسدش بعداً پشت خانه رها شده است.

تاکید بیشتربرین دارند که گروپ های وابسته به مقاومت ملی درحوزۀ پنجشیر، اندراب، بغلان و درکل صفحات شمال، تحت نام نفرات داعش آماج قرار داده شوند. یک نوع مدیریت تبلیغاتی سرچپه درجریان است. این استراتیژی طالبان دو منفعت دارد. یکی باج گیری از کشورهای خارجی که از نام داعش ظاهراً می ترسند. مورد دومی، سرکوب وبدنام سازی مخالفان داخلی و جبهه مقاومت ملی. تاریخچۀ داعش درچند سال اخیر درافغانستان بیانگر آن است که داعش همیشه تحت مدیریت شبکه حقانی وارد میدان بوده ودربیست سال اخیر هیچ برنامۀ کشتار وتخریب بدون دخالت شبکه حقانی صورت نه گرفته است. 

 بین طالبان چنان اختلافات شدید است که مخالفان بیرونی یاد شان رفته است. 

سه هسته در مرکز فعالیت قرار دارند: شبکه حقانی که زیر نظر پاکستان است و برکابل حاکم است؛  محور درانی ها در کابل نقش قوی ندارند  و هستۀ سومی، سلفی هایی تند رو اند که  مخالف سازش ومعامله بودند/ هستند.

  ذبیح الله مجاهد درغرب بزرگ شده و در بیست سال زیرسقف حمایت کرزی به سر برده. این شخص به کشتن همه ای مخالفان چندان راضی نیست و مورد غضب افراطیون سلفی نیز است. حمله برمسجد عیدگاه مخالفان درونی به خصوص کسانی که از جمع آوری سلاح طالبان محلی درشمال ناراض اند. درجنگ چاریکار، پسرعمومی خواجه نبی شرکت داشت که تاپه داعش برآن زده شد. 

طالب ازجنگ های شمال هراس دارد و پیشاپیش نام آن را درمطبوعات داعش می گذارد. با انتشارویدئو های جبهه مقاومت ملی، محافل جهانی می دانند که طالب دروغ می گویند و خود را بزرگ نمایی می کنند. جبهه مقاومت به شدت روی تدوین برنامه های خویش مشغول است. کار بیرون راندن پاکستانی ها وطالبان ابتداء از شمال، به وسیله گروه های کوچک جوان آغاز خواهد شد.