-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۳, جمعه

جبهه مذاکره با طالبان با مدیریت معصوم استانکزیمرحله اول مذاکرات استانکزی، صفرسازی تمام دست آورد های کشور و نابودی جمهوری بود؛ اینک مرحله ثانی شروع شده است.

از تاجیکستان خبر می رسد که امرالله صالح به تشویق معصوم استانکزی به درک تازه ای ازوضعیت نایل آمده و  به رویکرد سازش با طالبان و پاکستان راضی شده است. مرکز سازش گران خانه ظاهراغبر است. بعد از آن که پاکستان از شناسایی رسمی شبکه حقانی به حیث محور قدرت در نظام سیاسی پس از جمهوریت خود داری کرده، دردیدگاه فروشنده گان جمهوری نیز تحولاتی بروز کرده است. 

اجندای اصلی استانکزی و امراالله گشودن باب مذاکره و رهایی جایداد های بزرگ فرقۀ ضاله جمهوری معدوم شده است. این دستۀ بی قلمرو اول سعی داشتند جبهه مقاومت ملی را تضعیف کنند که کارگر نیفتاد.

مرحله بعدی کار، کشیدن استاد سیاف به محوریت متقاضیان سازش با طالب است. مدیریت اصلی دردست معصوم استانکزی است. به بسم الله محمدی و تاج محمد جاهد نیز مراجعه شده است. تنها کسی که کف دست توطئه گران را خوانده، اسماعیل خان است. وی گفته است جبهه نبرد با دشمن هم اکنون در کوهستانات پنجشیر درجریان است. روزانه مرتب به اسماعیل خان زنگ می زنند که شما نباید ازین حلقه دور بمانید. اسماعیل خان گفته است که جبهه نجات عملاً درجنگ است و جایی برای پستی و سازش باقی نمانده است. 

طالبان بدون تردید ازین فراری های سرگردان که جایداد های میلیونی غیر منقول شان درافغانستان به دست طالب است؛ به هدف مانور علیه جبهه مقاومت ملی استقبال خواهد کرد.