-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱, شنبه

تماس های مارشال دوستم و عطا نور با طالبان

 

گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که از مدتی به این سو، شخصی به اسم ترکستانی نماینده مارشال دوستم، درهفته جاری با مقامات طالبان در کابل دیدار هایی داشته است. معلوم نیست که فرد مذاکره چی مولوی باقی ترکستانی است یا کسی دیگر. باقی ترکستان از 28 سال به این سو، به حیث رابط جنبش ملی با مقامات پاکستان کار کرده است.

ازافشای محل مذاکرات بنا به ملاحظاتی پرهیز می کنیم.

گفته شده که ظاهراً موضوع مذاکرات ترکستانی با طالب، حفظ جایداد های بزرگ مارشال درشبرغان وکابل است. اما نتیجه یی تا کنون به دست نیامده است.

درهمین حال، گزارش شده که استاد عطا محمد نور نیزازچندی به این سو ازطریق قومی های خانمش و شماری از بازرگانان مقیم امارات  با گروه طالبان وارد تفاهم شده است.

درگزارش آمده است که اختلافات بین دو فرکسیون متخاصم درمیان طالبان بسیار عمیق است و دقیقاً نمی توان گفت که کدام جناح طالبان با مارشال دوستم و عطا نور مذاکراتی را انجام می دهند. ملافاضل از فرماندهان ارشد طالبان اخیراً اعلام کرده بود که کاخ های مارشال دوستم را تبدیل به قرارگاه های نظامی خواهند کرد.