-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۲, دوشنبه

تقلید طالبان از ایران

 طالبان به تقلید از رژیم ایران، جنگ و مقاومت هدف مند وملی را حمله داعش یا کار اختظافچی ها اعلان می کند. از یک نگاه راست می گویند. یک بخش طالب به سبک خوارج، به جان خود شان افتاده است. آفت غلجایی و قندهاری و تبعات آن از داعش بازی چی کم دارد؟ اما پنهان کاری طالب از حضور قوت مند مقاومت ملی و گسترش زنجیرۀ زخم زدن های شباروزی دراستقامت های مختلف، قابل درک است. آن ها ازین جنگ و گریزهای بی پایان و مزمن خیلی وحشت دارند. می دانند تا زمانی مقاومت مردم علیه آن ها موج بزند؛ هیچ کاری به جز مشغولیت جنگی از دست شان ساخته نیست.

داعش، خود شان اند؛ اما مقاومت، خط و هدف بیرون راندن این ها را دنبال می کند. انتساب مبارزان ضد طالبان به داعش، نقابی است که شکاف برداشته و به زودی برای همیشه می افتد.