-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۸, یکشنبه

افغان ها پنج و نیم میلیون مرتبه به وزارت داخله انگلیس زنگ زده اند!


اشاره: زیاد نی، هرگاه دو صد هزارنفر مأیوس، ارادۀ قاطع خود را برضد طالب به کار می گرفتند؛ تخم طالب زنده نمی ماند و نیازی به پنج و نیم میلیون تماس تلفنی به وزارت داخله انگیس نبود. 

کابل پست

گزارش شده  که افغان های مأیوس  که از انتقام جویی طالبان ترسیده اند نزدیک به پنج و نیم میلیون بار ، با وزارت داخلهء بریتانیا تماس تلفنی برقرارکرده اند..

به گزارش روزنامه "دیلی میل "بریتانیا ارقام رسمی نشان می دهد که درجریان خروج آشفته نیروهای آمریکایی و بریتانیایی ، افغانهای درمانده درافغانستان و دوستان و بستگان شان در بریتانیا به طور اوسط  ، هر ساعت ۱۱۷۰۰ مرتبه به خط کمک وزارت داخلهء بریتانیا زنگ زده  اند.

"ویکتوریا اتکینز" مسوول اموراسکان مجدد افغان ها در پارلمان این کشور گفته که بین ۲۰ آگست و ۷ ماه سپتمبر  نزدیک به ۵ میلیون ۳۵۷ هزار و ۳۲۲   تماس با شماره ء کمک در وزارت داخله بریتانیا  صورت گرفته و مصرف تلفن هم بالای  افغان های که زنگ زده اند آمده است.  اکثر افغان های که به  شماره وزارت داخله بریتانیا زنگ زده اند در بیشتر موارد این شماره تلفن پس از دو تا سه ساعت جواب میداد و یا هم قطع میشد.

روزنامه مینویسد این خط تلفن همچنین با مشکلات فنی روبه رو شد و برخی تماس ها به جای وزارت داخله، به یک مرکز ترمیم ماشین لباس شویی وصل میشد. 

بریتانیا وعده کرده که ۲۰ هزار مهاجر افغان  واجد شرایط را در طول چند سال قبول میکند. تا کنون حدود  ۱۵هزار افغان که با دولت و ارتش بریتانیا همکاری کرده اند و آنعده از افغانهای که زندگی شان بعد از تسلط طالبان  با تهدید مواجه بود به بریتانیا منتقل شده اند.