-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۷, شنبه

انفجاردرکندز کار جندالله است نه داعش ( خیالی)


گزارشنامه افغانستان دریافته است که انفجارمسجد کار شبکه جندالله مرتبط با تاجکستان است که از بیست سال به این سو به حیث زیرمجموعۀ برون مرزی شبکه حقانی کار می کند و مأموریت های شبکه حقانی را به نام داعش انجام می دهد. محمد اویغوری و سایت داعش، یک نقاب دروغین برفعالیت های شبکه حقانی است. 

جندالله بدون مجوز شبکه حقانی صدایی از خود درنمی آورد. دسته جاتی که ازین جا و آن جا به نام داعش به شمال افغانستان انتقال داده شده بود، با ایجاد پوشش سراسری طالب در شمال، محو و مخفی شده اند. هدف از حمله، ترسانیدن و امتیاز گیری از روسیه و منظومه کشورهای آسیای میانه و حتی چین است. یعنی اگربه ما یاری نه رسانید، داعش (خیالی) به سراغ تان می آید. اویغورها دو هفته قبل از بدخشان به فاریاب و سپس به پایگاه القاعده در زابل منتقل شده اند. طالبان حتی به متحدان خویش دروغ می گویند. به حدی که قطر فریاد اش برآمد که این را با رسمیت نشناسید.