-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۴, شنبه

گفت و گوی دپلومات زن در شبکه افغانستان انترنشنال


 مجری افغانستان انترنشنال با یک خانم ظاهراً دپلومات ده دقیقه گفت وگو داشت. اما از وی جزئیات نخواست که وی درکدام سال، درکجا و درچه مقامی «دپلومات» بوده است. زنی میانه سال با چادرخانه گی برسر، درلندن به سر می برد و برای دیگر دپلومات های زن که درکابل گیرمانده اند، غم خوری داشت. معلوم نیست لابی گری موصوف روی چه معاملۀ قبلی با گیرافتاده گان درکابل است.

سوال این است که آیا کدام زن دپلومات به مفهوم واقعی کلمه درکابل وجود دارد؟ تا جایی که معلوم است دپلومات های زن یا مرد در هرمقامی که خارج از کشور وظیفه اجرا کرده اند؛ عموماً بعد از اتمام قراردادشان به افغانستان برنه گشته اند. دپلوماتان مورد اشارۀ خانم لندن نشین شاید کارمندان اداری شعبات از مأمورین دون پایه یا آشپز ها و کارگران خدماتی وزارت خارجه باشد. 

درجای دیگری، از خانم دپلومات پرسیده شد که چرا او به لندن پناهنده شده؟ جواب داد که تهدید می شدم. مجری سوال کرد آیا طالبان شما را تهدید می کردند؟ وی گفت: نه، مخالفان!

مجری از وی نه پرسید که عجب! تهدید اصلی درزمان غنی، طالب وتروریست های مربوط به طالب بود؛ پس او از سوی کدام «مخالفان!» تهدید شده بود؟ راست گویی برای این ها یک عیب مادرزادی است. اما دروغ چیزی است که زیرخروار های خاک پنهانش کنی، خود به خود درنوک زبان می آید! مثل همین خانم دپلومات.