-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۹, جمعه

جان احمد حقجو - فاتح آیندۀ شمالی در سنگرستان پنجشیر

فرمانده جان احمد خان "حقجو" ( سمت چپ) درجمع فرماندهان «شمالی» فردی استثنایی است.
 من سال ها ناظر و شاهد فعالیت های آگاهانۀ حقجو دربرابر بی عدالتی بوده ام. هیچ گاه با گروه دزدان و خائنان هم راستا نه شد.

هیچ فرماندهی دیگردرپهندشت شمالی به پایۀ استحکام شخصیت و قدرت فکری جان احمد نمی رسد. جالب این است که حقجو همیشه زمانی را پیش بینی می کرد که شمالی و پنجشیر یک باردیگر با هجوم دسته جمعی طالب ها و متحدان داخلی شان درشمالی و پنجشیر مواجه خواهند شد. این را من در جلسه یی درسال 2007 در چاریکار شخصاً از زبان وی شنیدم.
فرمانده حقجو، برخلاف تمامی دانه درشت های سیاسی و جهادی یا مقاومتی معتاد به معامله و پول در سرزمین شمالی، دارای قدرت تحلیل عجیب و دقیق پیرامون عملیاتی کردن مواضع درعرصه سیاسی و نظامی دربرابر طالبان، تیم کرزی و باند اشرف غنی بود.

او ده سال پیش قصد داشت پوشش امنیتی و نظامی درشمالی را استحکام دهد؛ اما امریکایی ها به تحریک چند سست عنصر شمالی، مداخله کرد و زراد خانه یی را که حقجو برای دفاع دربرابر حملات احتمالی طالبان تأسیس کرده بود؛ بمباران کردند. با تسلیمی حداکثر قوماندانان و نخبه گان شمالی به طالبان، اکنون به افکار و فعالیت های حقجو روشن تر می توان پی برد.  من تصویرجنگ های آینده و نتایج آن را طوری می بینم که حقجو، فاتح و ناجی شمالی خواهد بود. طالب، لشکراجنبی است و شکست آن دیر یا زود، قطعی است.