-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۹, یکشنبه

دپلوماسی خام ترکمنستان

 من به دپلوماسی ترکمنستان با طالبان حیران هستم. وزیر خارجه ترکمنستان به کابل آمده تا پروژه تاپی را اجرایی کند. تف نه رسید، جوش آمد. 

طالب، از سوی هیچ کشوری رسمیت نیافته و شمال افغانستان شب و روز به باشگاه کندک های انتحاری طالبان، ظهور گروپ های مسلح مقاومت ملی و ( قرارشاهدی استخبارات روسیه) به تجمع گاه داعش تبدیل شده روان است. شمال میدان گاه اصلی بازی بزرگ جدید است اما ترکمنستان خیال می کند که پروژه تاپی را با یک گروه تروریستی وابسته به پاکستان از قوه به فعل می آورد!

دپلوماسی ترکمنستان امیدوار است که از درخت بید، گیلاس حاصل بگیرد.