-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۸, یکشنبه

افغانستان یک پارچه برای همیشه دفن شده است

 در بزنگاهی رسیدیم که هیچ کسی- چه جنوبی ها و چه شمالی ها -  نسبت به یک پارچه گی کشوری به نام افغانستان دیگر اعتقاد و اطمینان ندارد. خصلت و ماهیت این دور جنگ نیز از مضمون قبلی جنگ، با صراحت متمایز است. جنگ پاکستان درمحاذات مرتفع هندوکش، ممکن است زمانگیرباشد؛ بعد از خط اول دیورند عقب می نشیند. نیروی رزمی شمال و هندوکش با همان وضعیت آینده، به هرنوعی که تعامل کند؛ از امروز قابل پیش بینی نیست. اما یک چیز قابل پیش بینی است: شکل نظام وترکیب رهبری دیگرهیچ گاه به تاریخ قبل از 15 آگست 2021 عقب نه خواهد رفت.