-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۶, پنجشنبه

غارت شبکه یی گروه حقانی درکابل وافغانستان

میراث فساد حکومت درغل بابا به شبکه حقانی رسیده است.

گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که فساد حکومتی اشرف غنی به همزادش - شبکه حقانی – به میراث مانده است. گروه حقانی با تعیین آمران حوزه های  پلیس در کابل، به جای ارتقای عواید حاکمیت طالبان زیرنام امارت، عایدات گروپ خویش را مرتب بالا می برد.

گزارش واصله از شعبات حسابداری نشان می دهد که این شبکه از  طریق حوزه های پلیس  هر ماه از شهر  کابل تا دو صد لک افغانی را جمع آوری و به شبکه خویش انتقال می دهد.

این درحالی است که گرسنه گی درشهربیداد می کند؛ فروش کودکان آغاز شده؛ اما این گروه دست و دامن نهاد های خارجی را چسبیده است تا به مردم کمک های خوراکی برسانند. تمام تلاش شبکه حقانی بر  ذخیرۀ دارایی خودش است؛ نه برای ساختارنیمه شکسته به نام دولت؛ 

تا حریفان داخلی خود را جاروب کند. یکی دیگر از راه های ثروت اندوزی شبکه حقانی آن است که همزمان شکنجۀ افراد درهمه ای ولایات به شمول کابل برای گرفتن تفنگ از متهمان مستمر ادامه دارد و شبکه حقانی متهمان خود را وادار به پرداخت پول نقد می کند و برای شان می گوید: تفنگ که نیست پیسه اش را تحویل کن!