-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۱, چهارشنبه

اشاره عبدالله پیمان به تپ وتلاش یک دسته از کاخ داران و صاحبان شهرک ها


عبدالله پیمان

 جبهه مقاومت ملی یک جریان بزرگ و فراگیر و سراسری است که در آن طیف های مختلف جامعه شامل اند. مقاومت یک رهبر دارد (آمرصاحب احمد مسعود) بقیه همه عضو اند و سرباز؛ اعم از سرباز نظامی، سیاسی و فرهنگی و ...

پاره ای از مقامات دولت پیشین که در تاجیکستان حضور دارند و مصروف تعیین جایگاه هیرارشیک خویش در ساخت مقاومت اند، باید بدانند که این جا همه علی السویه اند. کسی نمی تواند مدعی باشد که رییس است یا وزیر یا وکیل یا ...