-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۴, چهارشنبه

یک خبر بسیار خوب از کابل


خبری از کابل رسیده است که خدا کند واقعیت داشته باشد. درخبرگفته شده که شرکت برق افغانستان به فروش جایداد های مقروضین برق اقدام می کند تا پول کشور های صادر کننده برق را بپردازد. کسانی که پول صرفیۀ برق را نه پرداخته اند؛ عموماً افراد زورمند دورۀ حکمروایی کرزی و غنی می باشند. از وکیل تا معاون رئیس جمهور، از قوماندانان تا رهبران تنظیمی و سیاسی همه درحیف و میل پول های مصرف برق که سر به میلیاردها افغانی می زند؛ شریک اند. اکنون همه ای متخلفان و ارکان حکومات فاسد درترکیه، اروپا، امریکا و دوبی گریخته اند. فروش املاک آنان یک اقدام مثبت و عادلانه است.