-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۸, شنبه

این آقا آمرامنیت قوماندانی پنجشیر بود

 

یکی از علت های دیگر سقوط پنجشیر، فساد اداری، خود سری مقامات حکومت محلی بود. چنان فساد شایع بود که درتاریخ حکومت محلی نظیر نداشته است. ارگ که مرکز فساد بود ازین جزایر فساد و انحراف هیچ خبر نداشت و اگر اطلاعی هم می گرفت؛ چشم می بست. همه جزو یک گروه بودند. 

اين موتر مربوط زیر پای حيات الله توحيدي آمرامنيت قومانداني امنيه پنجشير بود که طعمه طالب شد. تمامی موترهای پلیس، امنیت، ولایت و شعبات الحاقی آن به شمول ولسوالی ها به دست طالبان افتاد. در منطقه خارو، یک موتر قیمتی از سوی توحیدی زیر خاک مستور شده بود که بالاثر همکاری مردم محل، به دست طالب افتاد.