-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۳, سه‌شنبه

طالبان، شبکۀ ایران - افغانستان انترنیشنال را تحریم کرد


به حوالۀ مخبر گزارشنامه افغانستان درکابل، تلویزیون های افغانستان انترنیشنل و ایران انترنیشنل تحت تحریم شدید طالبان قرار گرفت.

این دو رسانه تصویری از لندن پخش می‌شوند و تمویل کنندۀ آن  شهزاده عربستان سعودی است. گزارش شده که این شبکه ها از جانب دولت های قطر و ایران، یک هدف عملیاتی حساب شده و به متحدان طالب خویش درافغانستان دستور داده اند که این دو رسانه را تحریم کنند.

وزارت فرهنگ طالبان به همه ای مقامات دولتی وغیردولتی خبر داده اند که پس از این هیچ کسی حق ندارد با این دو تلویزیون مصاحبه کند و یا به آن ها گزارش بفرستد. هم چنان  به شبکه های کیبلی نیز دستور داده شده تا این دو تلویزیون را از کیبل های شان بیرون کنند.

ذبیح الله مجاهد در مجلس دیروزش در وزارت فرهنگ با چند تن از مدیران شبکه های کیبلی  از روی قهر و عصبانیت بالای  دولت سعودی گفته است: اگر توان داشته باشم  رفتن به حج عمره و حج فرضی را نیز منع می کردم تا پول های مردم ما به جیب  عرب های سعودی نیافتد.

تیره گی روابط سعودی با قطر و ایران  باعث شده تا مقامات طالب هم علیه سعودی لب به انتقاد بگشایند.

طالب با گذشت هرروز، افسارگسیخته تر می شود و احتمال تعقیب و مزاحمت کارکنان این شبکه درافغانستان وجود دارد.