-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۸, شنبه

خینه بعد از عید، رنگ ندارد


خموشی سپنتا و همه ای حاضران در صف نخست کش و گیرهای انتخاباتی، درفاصله 19 حوت 1398 تا 7 عقرب 1400 از بهر چی بود؟ 

 فاش گویی رنگین دادفر سپنتا دربارۀ «تهدید» اردوگاه انتخاباتی مخالف اشرف غنی اکنون چه دردی را درمان می کند؟ 

سکوت باید همان روز می شکست؛ حالا که همه چیز درهم شکسته وبه ریخته است؛ شکست این سکوت بسیار آزار دهنده است. 

مردم ازین جنگ و گریزهای دیرهنگام و حاشیه ای خسته شده اند. بهتر نبود قبل از کوبیدن سنگ بر سایۀ زاغ سیاه خلیلزاد، از اهمالِ عمدی خود شان انتقاد می کردند؟

هرگاه، سپنتا، عبدالله و یک درجن متحدان انتخاباتی دراطراف عبدالله که همچو کشتی شکسته هرتخته درجایی افتاده اند؛ پس از تهدید خلیلزاد، بی درنگ آن را افشا می کردند و از خود پایداری نشان می دادند؛ فاتحۀ افغانستان، نظام سیاسی نوپا با همه ای دست آورد هایش، به همین آسانی  خوانده می شد؟