-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۱, یکشنبه

قشون بزرگ مهاجم درآستانۀ دومین تعرض برپنجشیر


هشدار از بمباران دوم پنجشیر به وسیلۀ اردوی پاکستان

فاز دوم جنگ، درغیاب ستون پنجم داخلی صورت می گیرد. جبهه پنجشیر و اندراب ها اگرازین آزمون پیروز به درآیند؛ طالب درپنجشیرتارومار خواهد شد.

کانال اطلاعاتی مقاومت ملی درکابل و حوزۀ پنجشیر خبرداده است که همزمان با خیزش چین بروضع الجیش راهبردی بگرام، ده ها هزار تن از ملیشیاهای طالبان که ظرف سه هفته اخیر از پاکستان به خاک افغانستان سرازیر شده اند، همه درمحور های جنگی پنجشیر جا به جا شده و منتظر آخرین عملیات کارساز علیه نیروهای مقاومت ملی اند. 

مفرزه های خائن پنجشیری درموکب ایلغارچیان به حیث راه بلد در حصص پائینی کوهستانات اصلی نیزحاضر ساخته شده اند. منبع می گوید که جنرالان بازنشسته پاکستان درکابل نقشه عملیاتی را ترتیب داده و امکان بمباران هوایی، پیاده سازی تکاوران به وسیلۀ هوا پیما ها و اجرای ضربات پهپاد های هوشمند وجود دارد.

قوای مقاومت ملی به اراضی بلدیت دارد و درگردنه های حاکم برخطوط نبرد مستقر اند. یک ناظرعملیاتی جبهه مقاومت می  گوید که درصورت آغاز عملیات قوای مشترک طالبان و پاکستان، پس ازشکست اولیۀ مقاومتگران درچند هفته پیش، این نخستین بار است که مهاجمان با نیروهای تصفیه شده از خائنان داخلی مانند گل حیدر وجنرال جرأت دست و پنجه نرم خواهند کرد.

 این منبع با اطمینان خاطر نشان کرد که امکان تلفات نیروی مهاجم درصورت شکست، بسیار سرسام آور و به قیمت از دست دادن همه ای فتوحات سبوتاژی درسراسر وادی مرگ خواهد بود.