-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۸, شنبه

سرجماعۀ جنایت در پنجشیر/ رفیع الله مولوی زادهگزارش می رسد که درمیان جوخه های طالبان به هدف شکار و عذاب دهی غیرنظامیان درپنجشیر، یک میرِ تبه کاری ظهور کرده است. میرجنایت، کسی است که درعکس پهلوی خلیل الرحمن حقانی با کلاه سفید و دستمال بر گردن ‌ایستاده است.

نامش رفیع الله مولوی زاده است؛ فرزند مولوی رحیم الله عزیزی - پسر خاله امرالله صالح. در زمان غنی – امرالله کارمند وزارت حج و اوقاف بود که پیوسته به عربستان رفت و امد داشت.

این خانواده، پیشگام خیانت به زادگاه و مردم خویش شده و قطعات شبکه حقانی و کوماندو های پاکستان را به خانه خانۀ پنجشیری ها رهنمایی می کنند. رفیع الله در زندانی کردن سه هزار تن جوان پنجشیری درمرکز تعلیمی پلچرخی و توقیف خانۀ پلچرخی نقش کلیدی بازی کرده است.  

وی اکثرحلقات مرتبط با شبکه حقانی را از کابل به عربستان انتقال داده و از عربستان دستور تازه می آورد. اکثرخائنانی که درعربستان با شبکه حقانی ملاقات کرده و بیعت کرده بودند؛ ازاثر مساعی همین شخص بود. 

 گزارشنامه افغانستان خبر می دهد که رفیع الله مولوی زاده یکی از آنتن های خطرناک دشمن به هدف ضربت زنی به مردم پنجشیر و درتازه ترین مورد، سرگرم نقشه اندازی به هدف ترور و به دام انداختن فرماندهان مقاومت است. دسته جات طالب را به نام تلاشی خانه، به خانه های مردم رهنمون می شود و هست و بود شان را دزدی می کند.