-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۵, چهارشنبه

حمله طالبان برمهاجرین بی جا شدۀ پنجشیر در کابل

 خبر می رسد که نفرات طالبان بر خانواده های پنجشیری بی جا شده در پارک شهر نو کابل حمله کرده و با ضرب و زور، مردان و زنان زیرلگد گرفته و با خنجر و نوک برچه ها خیمه های آنان را چیر و پاره کردند. قرار بود اداره مهاجرین طالبان به این بی نوایان فقیر و مقرون به مرگ کمک خوراکی کند اما از توزیع کمک غذایی برای آنان خود داری کردند.

مسوول ادارۀ مهاجرت طالب به زنان و کودکان درحال گریان گفتند که شما مستحق کمک نیستید  و همه روز نفرهای ما در پنجشیر کشته می شوند و شما درین جا آمده اید از ما کمک بگیرید. سپس افراد طالبان آنان را با جبر و ارعاب از پارک بیرون انداختند.