-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۳, سه‌شنبه

سفیرسابق غنی نیز از پشت به او خنجر زد


مسعود خلیلی سفیر حکومت اشرف غنی دراسپانیا درسال 2015 در نکوهش اشرف غنی شعر سروده؛ اما دربارۀ دکترعبدالله متحد شبکه حقانی خاموش است!

ای اشرف ِ غنی !

ای بزدل ِقبیح !

ای زشت ِبد کلام !

ای خود فروش ِقرن !

ای کرگس ِ زمان !

ای گرگ ِ پیر  ِناکس ِنامرد  ِ بی وقار !

ای  روبه ِ مکار !

ای خرس ِ بد ضمیر  !

ای برده ی اسیر  !

ای خود فروش ِقرن،!

ای رهزن ِکبیر !

ای کلب ِپاچه گیر !

ای بیحیای قوم  !

ای شرم ِروزگار !

ای عار  ِملتم !

ای ننگ ِ شرق و مردم ِپر افتخار  ِما !

ای آنکه موش وار !

با پول ِبیشمار !

با چند دزد و رهزن ِخاین گریختی .

آری گریختی 

ای اشرف ِ غنی !

با آنکه روز ها ،

در پیشگاه ملت بیچاره و فقیر ،

فریاد میزدی :

«بر من فرار ، شرم و فضولی و ناکسیست».

اما گریختی ،

آری گریختی ،

چون موش در سیاهی شب ها گریختی  ،

آری گریختی .