-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۴, سه‌شنبه

قوم گرایی چه بیماری مهلکی است

 چسبیدن به بروپاچه متعفن غنی از سوی برخی ها از سبب وفاداری به او نیست؛ از احساس بی سرنوشتی نسبت به آیندۀ وخیمی است که این آدم برای شان به میراث مانده است. 

درغل بابا، هست و نیست مملکت را به آی اس آی تحویل داد؛ اما دشمنان شعاری پاکستان، که اکت و ادای لوی افغانستان درمی آورند؛ بروی آفرین می گویند! لوی بودن همین گونه بوده؟

غنی مرجع مشروع قومیت نیست که بنا به حس قوم گرایی حتی به مدفوع وی احترام می کنند. این احترام جاهلانه، معنایش این است که آینده، دیگر یک ارزش و سرنوشت مشترک نیست و هرکس آینده را با نگاه خودش می بیند و برای خودش می آفریند. این همان میراث منحط درغل بابا است. دیگرافغانستان نیمه واحد به گذشته سپرده شده است. مردم قبل از تجزیۀ جغرافیای کوه و سنگ و زمین، به تجزیه ذهنی گرفتار شده اند و این، از میراث عوق آور غنی خائن است.