-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۲, پنجشنبه

طالبان عنقریب درپنجشیر تارو مار خواهند شد

 گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که فرماندهان طالب درپنجشیر با وصف استقرار کندک های کوماندوی پاکستان درقالب قطعه منصوری، قدرت عملیاتی خود را از دست داده و درحالت دفاعی افتاده اند. ظرف دو هفته، هیچ دست آوردی درجنگ با قوای مقاومت نداشته اند. اکثر جنگویان مستقر درپنجشیر اردو گپ می زنند.

همزمان گزارش ها از آماده گی مفرزه های متحرک مقاومتی ها برای انجام عملیات جدی برعلیه طالبان گزارش شده است.

به همین سبب بخش اعظم مهمات و آلات حربی سنگین را که هیچ کمکی درپیشروی برمواضع رزم جویان مقاومت برای شان نمی کرد، دو باره به سلاح کوت های کابل بازگردانده اند تا به دست مقاومتی ها نیفتد. همکاران محلی طالبان دربرخی مناطق، آنان را از وقوع حملات ناگهانی، انسداد مسیرها وافتادن درمحاصره هشدار داده اند.

منابع خاص مقاومت از درهم کوبی طالبان و اسارت آنان درآیندۀ نزدیک خبر می دهند.