-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۱, یکشنبه

اپیزودی کوتاه از چورسالاران اطراف درغل بابا


شاداب بیگزاد:

آخرین پول های ارگ توسط سرور احمدزی، معاون شورای امنیت و متین بیگ رییس دفتر اشرف‌غنی از ارگ بیرون کشیده شده است.

(گزارشنامه افغانستان: سروراحمد زی نام، عنصری مشکوک وناشناخته و تا عمق استخوان متعصب بود. اصلاً کسی نمی داند اهل کجا است واز کجا آمد و به کجا رفت. )

ذخایر پولی ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز پول افغانی بود اما، سه روز قبل از فرار اشرف‌غنی این ذخایر در صرافی های سرای شهزاده تبدیل به دالر شده است.

یک ساعت پس از فرار اشرف‌غنی پول های باقی مانده در ارگ ریاست جمهوری توسط متین بیگ رییس دفتر اشرف‌‌غنی فرار داده شده 

منابع گفته که متین بیگ هنگام فرار پول، یک محافظ و یک راننده داشت و تمام موتر او پر از پول بود.

در مورد سرور احمدزی گفته شده که او ضمن فرار دادن پول قبل از فرار اشرف‌غنی، شریک متین بیک در فرار پول نیز بوده است.

گفته می‌شود که معاون سخنگوی ریاست جمهوری بانو فریده مورچل با مقدار پول هنگام فرار از ریاست جمهوری توسط چند تن از افراد پی پی اس که از پرواز فرار باز مانده بودند در محوطه ارگ دستگیر شده اما پس از چند دقیقه و تحویل دادن پول به پی پی اس دوباره آزاد شده است.