-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۴, شنبه

قوماندان امنیه پنجشیر: بروید به طالب تسلیم شوید!آمردین یکی از مجاهدین، این سند را منتشر کرده. 
می گوید: یکی از وطن داران ما در وزارت داخله هفت روز پیش از سقوط کابل، دو صد پنجاه هزار مرمی کلاشینکوف، دو صدهزار مرمی پیکا، یک صد و پنجاه هزار مرمی دهشکه، ده هزار مرمی راکت، پانزده هزار مرمی نارنجک انداز، سه هزار مرمی هاوان، و پنجاه هزار مرمی تفنگچه را به امر خود از وزارت داخله میکشد و به قومندان امنیه پنجشیرملاصبور نصرتی تسلیم میدهد.

آمردین می نویسد که ملاصبور که ازهمان پول پرستان بی تفاوت به سرنوشت مردم است، این مهمات را دراختیاررزمنده گان داوطلب مقاومت قرار نمی دهد. وقتی قطعات پاکستانی وطالبان از سی ولایت جمع پیشقراولان خائن پنجشیر حمله را شروع می کنند، مخابرۀ خود را قطع کرده و به مردم می گوید که بهتر تسلیم طالب شوید. در دیپو هیچ چیزی پیش من نیست. سپس به سوی کابل حرکت می کند.