-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۶, جمعه

کشف گورهای دسته جمعی در پنجشیر

شرح نگاره: صمد خاواکی، قادربخشی، قوماندان گل حیدر. فرد نشسته درپس زمینه، آمردین محمد نام دارد که آدمی با عزت و سرافراز است.


 گزارش می رسد که درگوشه و کنار پنجشیر، چند گورستان دسته جمعی کشف شده است. یکی ازین گورهای جمعی در روستای بخشی خیل رخه پنجشیر کشف شده است؛ جایی که قادربخشی از ده ها قوماندان و آدم کشان طالب در خانه اش با راه اندازی ضیافت های شبانه پذیرایی می کند. صمد خاواکی که سلاح و نفرات خود را در استقامت خاواک به دشمن تحویل داده، آمده است وظیفه دست شویی و سفر گستری مهمانسرای قادر بخشی را عهده دار شده است. 

صمدخاواکی کمیشن کار ایوب سالنگی معین قبلی وزارت داخله بود و برای به دست آوردن چند پول، دست قاری قدرت را بوسه می زد.