-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۱, چهارشنبه

کاروان درحال خروج/ از شوروی تا پاکستان وطالبان


 کاروان تانک های هاموی طالبان و قطعات پاکستان درمسیر جادۀ پنجشیر، که درحال خروج از وادی پنجشیر اند. این قطاردرحال خروج، تسلیحات سنگین ارتش چهل شوروی در دهه هشتاد میلادی را به یاد می آورد.

شوروی ها درهردور یورش همزمان هوایی و زمینی برپنجشیر، 500 تا 800 تانک سنگین را داخل دره می ساختند. وقتی جنگ چریکی شدت می گرفت، فرماندهی شوروی متوجه می شد که موجودیت این همه وسایل حربی سنگین درجنگ کوه و کمربی تأثیر است و خطرتصرف آن به دست چریک ها بیشتر می شد.

 پس، راه کابل را درپیش می گرفتند. حالا نیز همان معادله اجرا می شود. طالب پوشش سنگین هوایی ندارد و صد ها تانک را داخل کرده بودند که مقاومت را صفر بسازند. اما به جز تسلط برخط جاده و دامنه های کم ارتفاع دره های فرعی، هیچ دست آوردی حاصل نشده و با افزایش زخم زنی های چند طرفه از سوی مقاومتچی ها، خطرشکست وعقب نشینی پر رنگ شده است. این سلاح ها را خارج می کنند تا به دست نیروهای مقاومت نیفتد. زمستان پیش رو، سرنوشت طالبان در پنجشیر روشن خواهد شد.