-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۳۰, یکشنبه

نکات عمده راپور شبکه امنیت مؤرخ هشت قوس 1398 درگزارشنامه افغانستان؛ بدین شرح:

فرمانده گل حیدر تا سال 2001 مردی صالح و متقی بود بعد شیطان در قالب روحش حلول کرد. 

به کمپاین کردن به این یا آن ستاره افغان دست زد. به لاجپتگر دهلی نو به همکاری یکی از دوستان سیکهه خود، اتاقی و بارگاه کوچک عشرت بنا کرد و ستاره ها را همان جا می برد.

درکابل، مکان لواطت کاری و بچه رقصانی گل حیدر و شرکاء تهکاوی بلند منزل قادر بخشی درخیرخانه بود.

گذشته ازین به گزارش شبکه ملی اداره امنیت ملی در سال 1393 توسط یک جهادی از ننگرهار به بهانه ماهی-  به نام طارق امجد دیدار و گفت و گو کرد. مآمورسرکوب شمالی و پنجشیر انتخاب شده بود.

 درجریان حمله طالبان به کران ومنجان، عبدالحمید خراسانی به جنگ آماده بود. به اثرتلاش گل حیدر طالبان با حمید خراسانی جورآمد کردند.

کانال ارتباطی گل حیدر با آی اس آی  استاد عطا محمد نور بود که چندین دور ملاقات در امارات گرفته بود. دوسیه های فساد اخلاقی و غصب زمین گل حیدر به همکاری امرالله صالح قرنطینه شده بود.

ملاقات های گل حیدر با کارمند آی اس آی در ننگرهار است. پلیس وزارت بعد از بازرسی و مداقه روی فعالیت های گل حیدر، دریافته است که دریک اتاق خصوصی جنب استیشن تیل شهر نو ( حوزه دهم) محافل بزم آرایی و فساد بر محور گل حیدر- ایجاد آشتی بین امرالله و عطا نور شکست خورد. 

الماس زاهد از بیست سال تا کنون، رابط و مصدراصلی ارتباط بین خائنان شمالی و پنجشیری یا شبکه حقانی بوده است.  

بربنیاد گزارش واصله، سارنوال کرام الدین کرام ماه های پیش از سقوط کابل به دست طالبان، توسط یکی از نزدیکان اش به اسم میرویس در کندهار با شبکه حقانی وصل شده بود. نشستی که دو هفته قبل دروزیراکبر خان بین قوماندان گل حیدر با رهبران رده اول شبکه حقانی برگزار شد، ابتکار الماس زاهد بود. گل حیدر بعد ازجلسه با حقانی ها سارنوال کرام نیز به کابل آورد و یک جا مانند حمید خراسانی با هفده تن دیگر به شبکه حقانی بیعت کرده و فیلم گیری شده است. 

خبرمشعر است که قبل از یورش نیروهای پیاده و تانک های طالبان به دهانۀ پنجشیر، رهبری نظامی مقاومت ملی به قوماندان گل حیدر وظیفه سپرده بود که فوری با انفجار بدنۀ کوه در دالان سنگ، راه ورود کاروان طالبان به داخل دره را مسدود کند؛ اما وی از انسداد مسیر قوای طالبان خود داری کرده بود.گل حیدر 20 سال پیش دستگاه های موشک ستینگر را که درقرارگاه چمال ورده دراختیار داشت به نرخ ناچیز به پاکستانی ها فروخته بود. 

وقتی قطعات پاکستان و طالبان برسر جنازه های گور دسته جمعی پنجشیر «جست و خیز» می زدند - قومندان گل حیدر – یک هفته قبل از معامله برسرخطوط جنگ پنجشیر، دو بار با پسر حقانی دیدار کرد. بعد از آن هرشب با قوماندان ها جلسه میگرفت و محور هرجلسه اش، نه جنگیدن با دشمن و مشکلات و خطرات آن بود. 

دستیار وی صمدخاواکی است که بیست سال درفساد کاری های ایوب سالنگی کمیشن کاری می کرد. صمد خاواک راپور سقوط خاواک را داد.همان شب گل حیدر به افتخار فتح خاواک به وسیلۀ طالبان، برای 25 نفر از حاضران کباب داد!

به نقل از یکی از نزدیکان گل حیدر خلیل حقانی ازوی خواست در تلویزیون‌ کانفرانس مطبوعاتی بدهد وبه مردم  بگوید که علیه طالبان سلاح‌ نگیرید تسلیم شوید جنگ مطلقا روانیست گل حیدر متوجه شد آن همه وعده هایی که برایش داده شده بود جز فریب چیز دیگری نبوده به گریه می افتد می‌کند ‌که من پنجشیر را به نفع شما سقوط دادم ازین بیشتر مرا را آزار ندهید.


چندان رابطه یی حسنه با دکترعبدالله نداشت، از مجبوریت در مهمانسرای او روزانه به سر می برد و شبانه به خانه قوماندان الماس، متحد ارشد شبکه حقانی به خوابیدن می رفت.

درآخرین شبی که گل حیدر برای خوابیدن به خانه الماس رفته بود، یک گروپ از طالبان نیز ظاهراً اتفاقی به آن جا وارد شده و گپ وسخن میان شان گل کرده بود. یکی از طالبان متکبر تراز دیگران درمساله یی برگل حیدر خشم می گیرد و به همراهانش امر می دهد که این خائن را یک سبق بدهید. افراد طالب بروی حمله برده و او را با قنداق تفنگ و لگد و قفاق لت وپار می کنند.

فردای همان روز، گل حیدر تصمیم می گیرد به ایران فرار کند. گفته می شود که قوماندان الماس درین تحقیر و لت و کوب قبلاً با طالبان هم آهنگی انجام داده بود. گل حیدر همیشه کلان کلان گپ می زد و الماس با نگاه های دریده و خاموش او را نگاه می کرد. این درسی بود که الماس به گل حیدر داد که زیاد بلند بلند صحبت نه کند!