-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۶, یکشنبه

توقیف 18 ساعته حنیف اتمر در میدان هوایی استانبول ازسلسله داستان های بقایای جمهوری فساد در استانبول

حنیف اتمردرکنار سایر وزیران اشرف غنی، از فرار گروه غنی غافلگیرشده و عاجل به سوی میدان هوایی شتافته بودند. روزهای پس از فرارغنی، عکسی از اتمردرکنار بشیراحمد ته ینج، سپنتا و چند مقام دیگر انتشاریافته بود.

شاهدان بالا مقام دولت منحل شده اکنون می گویند که حنیف اتمر وقت فرار از کابل، دریک بکس مبلغ  سه ونیم ملیون دالر را با خود حمل می کرد. آن ها به واسطه یک هواپیمای ترکیه ای از کابل کشیده شدند.

وقتی طیاره درفرودگاه استانبول به زمین نشست و مسافران به سوی پیشخوان ارزیابی مدارک تازه آمده ها صف بستند؛ اتمر انتظار داشت از راه وی آی پی برود؛ اما درقطار مسافران عادی رهنمایی شد و دیگر مقرره های دپلوماتیک شامل حال ایشان نمی شد.

پلیس به هنگام تفتیش محموله های اتمر، درداخل یک بکس، دها بسته دالر را بیرون آورد. شمارش پول نشان داد که مبلغ سه و نیم میلیون دالر بود. 

پلیس به تحقیقات آغاز کرد. 

بشیر احمدتینج وزیر کار وامور اجتماعی وبابر ایشچی عضو پارلمان از جوزجان که ایشان را همراهی می‌کردند، حکایت دارند که این واقعه مایۀ شرمساری گردید. آن ها چون ترک تبار اند، برای مساعدت وترجمانی سوال پلیس وجواب اتمر پیش شدند.

ته ینج و بابر به یک زبان می گویند که پرسش اصلی پلیس فرودگاه این بود که این همه نقدینه های دالر از کجا آمده؟

لب های حنیف اتمر خشک شده و آب می‌طلبید. به گواهی ته ینج و بابر، حنیف اتمر گفت که این پول وزارت خارجه است و جهت پرداخت معاشات دیپلومات های افغان در اروپا با خود آورد. 

پلیس می پرسد: چی ثبوت داری؟  

اتمرساکت می ماند.

پلیس: چرا از راه بانک به شکل قانونی ارسال نکردی؟ 

باز لاجواب می ماند.

استمرارپرسش ها اتمر را یک بار واداشت تا بگوید: این پول شخصی من است!

تکرار سوال پلیس: پس چرا از راه قانونی انتقال ندادی... این چنین حمل وانتقال پول جرم است این پول شویی است؛ شما چرا مرتکب این عمل شدید؟ 

حنیف اتمر که به زیرکی شهره است، بعد می گوید: این پول در خانه من بود، شرایط کابل خراب شد عاجل با خودم آوردم.

پلیس می پرسد: در وطن شما این قدر پول را در خانه نگهداری کردن جرم نیست؟ کدام مدارک اثباتیه از دادن مالیه از کشور خودت  داری؟  عمل شما فرار از مالیه است. آیا در قانون شما این جرم نیست ؟ 

اتمراین بار بیخی بی جواب می ماند.

تینج وایشچی میگویند که لب های اتمر خشکیده بود از ما خواهش کرد او را کمک کنیم و تنها نگذاریم. ما هم درتلاش افتادیم زیرا این رسوایی برای همه ای کشور بود. 

تینج میگوید این آدم کل مارا دو پیسه کرد. مامور پلیس گروپ ما را برای باز پرس به یک جای دیگری انتقال داد. بعد از ۳ ساعت به ما اجازه داده شد برویم. اما حنیف اتمر را برای تحقیقات بیشتر نزد خود نگه داشت. چند روز پیش آقای جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت سابق که در این قافله حضور داشت، نیز همین قضیه را تایید کرده گفت که به خاطر اتمر همه ای مان بی‌آب شدیم. حتی به ما جواب نداشت که این پول از کیست و از کجا کرده؟ 

وقتی قضیه کلان شد، اتمر به ذبیح الله لغمانی ( داماد امرالله صالح) جنرال قونسل افغانستان دراستانبول تماس گرفت که عاجل خودش را برساند.

فیصل می‌گوید: بعد خبر شدیم وقتی ذبیح الله لغمانی به آن جا رفت، به سوالات پلیس پاسخ قناعت بخش داده نشد. بعداً ذبیح برایم گفت این حنیف اتمر عزت وآبروی کشور را برباد داد. به همین سبب نه توانستم برایش دراستانبول اقامت بگیرم. 

به اثر از تقاضای مکرر همین قدر توانستم که بعد از توقیف  18 ساعته اتمر در میدان وتحقیقات جدی، برای ایشان اجازه رفتن به آلمان داده شد وپول ضبط گردید.