-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۵, سه‌شنبه

شبکه حقانی 20 کارمند پاسپورت را دستگیر کرده است

 شبکه حقانی از مدت دوهفته بدین سو حدودا بیست کارمند ریاست پاسپورت را برده اند و بعد از دستگیری تلفن های ایشان را خاموش نموده به جای نامعلومی انتقال داده اند.

فامیل ها هیچ سر نخی از بسته گان شان به دست نیاورده اند. احتمال حذف شان‌می‌رود  طالبان با بهانه این که با وظایف شان‌بیایند  فقط هدف شناسایی کارمندان بخش های نظامی بود حالا فقط به  دستگیر و  افراد لادرک می‌شود  خانواده های مفقوده شده سرگردان در پشت ولایت کابل و ریاست های استخبارات  می گردند.