-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۴, جمعه

فرهاد دریا باید از مقابله و توجیه دست بردارد

 اعتبار فرهاد دریا در سطح عموم یخیلی آسیب دید. او نباید از شکست یک نفر، این چنین شادمانی راه می انداخت. صد ها خون آشام طالب به جهنم فرستاده شده، اما فرهاد دریا از « چوب بی صدای خدا» سخنی نه گفت.