-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۰, دوشنبه

امروز به همکاری طالبان در کابل مظاهره می شود

 طبق گزارش به دست آمده از منابع نزدیک به رهبری طالبان در کابل، آن ها به صاحبان شرکت هایی که پول ضمانتی و کارشان از زمان حکومت قبلی دربانک قید مانده، گفته اند که امروز دوشنبه دم دروازۀ ورودی دفتریوناما دست به اعتراض و تحصن بزنند و از جامعه جهانی تقاضا کنند که پول های بلوکه شدۀ افغانستان را آزاد کنند. 

امکان دارد به همکاری و سازماندهی مسوولان طالبان، امروز مظاهره یی برپا شود. دراصل، برنامۀ طالبان تحریک مردم و استفاده از خیزش های خیابانی آن هاست. 

ذبیح الله مجاهد اخیراً جهان را تهدید به عواقب عدم همکاری شان با طالبان کردند. طالبان به مرزتگدی رسیده اند و روز تا روز اوضاع وخیم شده می رود.