-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۳, پنجشنبه

مجسمۀ حرص در دست شبکه حقانی

 

حاجی رسا از بقایای غنی - امرالله و  دشمن درجه یک نیروهای مقاومت درکابل

درسال 1398حاجی رسا مالک شرکت تأمیناتی «شجاع آبدره»،همراه با بیست تن دیگر به اتهام اختلاس ۶۰۰ میلیون افغانی در خریداری گوشت برای وزارت داخله، بازداشت شدند اما دستگاه فساد درغل بابا با گرفتن 30 میلیون دالر رشوه، به سرعت او را رها کرد. تنها ده میلیون دالر سهم امرالله صالح رسید.

 حاحی حمیدالله ، وحاجی رسا دو برادر از پول وجایداد داکتر عبدالرحمان به فرعون بدل شده اند.  

حاجی رسا، ازسالیان قبل همراه با کندهاری ها  قراردادهای وزارت داخله را به خود انحصار می کردند؛ اکنون همان حلقه کندهاری های طالب درکابل با وی شریک اند. 

دراوایل دهۀ هفتاد شمسی شادروان احمد شاه مسعود اطلاع یافت که سلاح ومهمات حزب اسلامی در خانۀ حاجی حمیدالله جابه جا شده است. گروه بازرسی شبانه به خانه او اعزام شد و حمیدالله زندانی گردید و به اثر ضمانت دکترعبدالرحمان رها شد. در دوران مقاومت، مسعود از دادن هرنوع قرارداد لوژستیک به این دو برادر خود داری کرد. 

حاجی رسا یک بت باستانی را از کاپیسا خریداری کرده بطرف پاکستان حرکت کرد؛ وقتی خبر به مسعود رسید، دستۀ عملیاتی به گرفتاری اش اعزام شد؛ اما او از معرکه در رفته بود. 

  حاجی رسا درزمان کرزی با حقه و سوء استفاده از نام حاجی بهلول والی پنجشیر، قرارداد تأمین گوشت به پرسونل وزارت داخله را گرفت. او دریک تعامل پراز فساد با ایوب سالنگی معین وزارت، لقمه گوشت از زبان ده ها هزارمنسوب پلیس می ربود. هزاران پلیس درسنگرها گرسنه و بی مهمات جان های شیرین شان را از دست دادند. 

اوازکابل به فرمانده بهلول احوال فرستاده بود که من ترا نزد طالبان ضمانت می کنم، از مقاومت دست بکش. حاجی بهلول درجواب گفته بود که امان جان که به دست حاجی رسا باشد، شهادت با عزت برآن مرجح است.

اکنون حاجی رسا و حاجی حمیدالله، از ترس طالب، قطعات بزرگ امنیتی طالبان را اعاشه می دهند. افزون برین، به نفرات طالبان اشاره می رسانند که خانواده های سرشناس پنجشیری را گروگان بگیرند. انجنیرواصل بازغ، از دزدان درجه یک که سنگردفاعی شتل را به طالبان سپرد درسایه حمایت حاجی رسا درکابل زنده گی دارد.