-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۲, شنبه

طالب، نماد تصور و سرخورده گی از زوال هژمونی پشتون ها است

 

پس از تسلیمی جمهوریت به برادران تالب و نظام امارتی توسط زرکلن ژوند فراری بابا ، بحث یک دست سازی هویت های قومی ساکن در افغانستان و حذف سیستماتیک سایر اتنیک های قومی و گروه های سیاسی و مذهبی به شدت بالا  گرفت . اکثریت روشنفکران وتحصیل کرده های پشتون که ظاهر اتو شده دارند و مردم گمان می کردند شاید این جماعت به پیروزی تالب اندوهگین شوند نتوانستند خوشحالی خودرا کتمان کنند و تصور غالب جامعه ی پشتون این شد که حاکمیت ازدست رفته ی میراثی را پاپیروزی تالب دوباره حاصل کرده اند و بایستی ازین جماعت متمدن😄 حمایت کنند وبرای جرثومه های عقب مانده گی مشروعیت ملی و حمایت بین المللی کسب کنند .

تالبان به دلیل آنکه ریشه در فرهنگ و جامعه قبیله ای پشتون های افغانی دارند، دیدگاه ها و انگیزه های آنها تا حد بسیاری الگوها و ارزش های فرهنگی محیط اجتماعی پشتون ها را انعکاس می دهد.  تفوق طلبی، اسطوره عصبیت و اصول پشتون والی، از جمله مولفه های مهم پشتونی است که بر طالبان و فرایند پیدایش آن تاثیرگذار بوده است.

تصورِ زوال جدید هژمونی طولانی مدت پشتون ها، احساس سرخوردگی شدیدی را میان آنان به وجود آورده بود .  تصور جمعی پشتون ها این بود که این عقده حقارت، هویت جمعی آنان را با چالش مواجه نموده است ودر دراز مدت حاکمیت را از پشتون ها سلب می کند . این امر رادیکالیزه شدن پشتونیسم و ظهور آن در قالب جنبش افراطی طالبان را به همراه داشت و هیچ جای شک باقی نگذاشت که تالب گروه افراطی با پوشش اسلامی وبا عملکرد هژمونی طلبی قومی است که با حمایت اکثریت قاطع پشتون های افغانستان به ویژه جامعه روشنفکری وحلقات سیاسی این قوم شریف، حمایت نسبی فریب خورده گان اسلامیست سایر اقوام و پشتیبانی همه جانبه و بی دریغ جمهوری اسلامی پاکستان  برای بار دوم به پیروزی رسانیده شد. 

درسایه ی همین حاکمیت یک دست و قومی حالا درتمام  ادارات دولتی علاوه بر تشناب های وطنی ، آفتابه ی وضو ، تف دانی، غرفه ی فروش نصوار دوشک ولحاف وطنی به ترجمان زبان فارسی نیز اشد ضرورت احساس می گردد . 

با آنچه می بینیم وبا آنچه دارد اتفاق می افتد برخلاف تصور غالب باور مولوی تان این است اقوام دیگرِساکن درافغانستان ، گروه های  سیاسی و اقلیت های مذهبی حاکمیت فعلی را برنمی تابند دیر یا زود حاکمیت ناب اسلامی مضمحل می شود و این دوره آخرین دوره حاکمیت انحصاری پشتون های افغانستان خواهد بود . وضعیت مجموعی کشورمان درآینده شبیه کشور عراق خواهد بود  به ظاهر دولت و حاکمیتی که تمثیل کننده ی اراده مردم درجامعه بین الملل است خواهیم داشت واما درعمل هر قوم برای خود و منافع خود به صورت نیمه مستقل اراده ی مردم شان را تمثیل می کنند واین روند اجتناب ناپذیر وقطعن آمدنیست.

بیان مطالب فوق به هیچ وجه حمایت از داعیه ی استاد عطا ، محقق،  دوستم ، ربانی ، قانونی، صالح  و لطیف پدرام نیست بی شرف ترین تالب باشرف تر ازهمه اینهاست واین جماعت برای همیشه در ذهن و ضمیر مردم مرده اند .

نویسنده: کاربر مستعار نام - مولوی حسنک رحمه الله علیه