-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۳, پنجشنبه

جلسه درخانه دکترعبدالله/ جهت فتح قرارگاه های مقاومت، به طالبان کمک شود!
مفرزۀ اطلاعاتی جبهه مقاومت ملی به گزارشنامه افغانستان خبر داد که شماری از مولوی های پنجشیری مرتبط با شبکه حقانی و فرماندهان تسلیمی، روز چهارشنبه دراقامت گاه دکترعبدالله در کارته پروان گرد هم آمدند. 

منبع به نقل از ناظرصحنه گزارش می دهد: مولوی ها و فرماندهانی که درسقوط پنجشیر از درون با شبکه حقانی همدست بودند/ هستند، به خلیل حقانی اطمینان داده بودند که درپنجشیر دیگریک گلوله شلیک نخواهد شد.

درجلسه، مالک ضیایی و حسن المأب توضیح دادند که تلاش ها برای نزدیکی با قطعات مسلح مقاومت در پنجشیر کاملاً بی نتیجه بوده است. از سوی دیگر به عبدالله گفتند که دیگر مقاومتی وجود ندارد، باید در بین مردم  کار صورت بگیرد. 

شبکه حقانی به این جمع گفته است که امنیت پنجشیر را در دست خود شان بگیرند؛ اما ترس از آن وجود دارد که با خروج یا بیرون راندن قوت های طالب از پنجشیر، تمامی اجیران محلی ساکن پنجشیر به سرعت کشته و اسیر خواهند شد. 

دکترعبدالله خود تحت نظر قطعه منصوری است و برایش کارخانه گی داده شده که درراستای شکست قوت های مقاومت ملی تلاش ها را فشرده تر کند. 

افراد اجیر درگیرتناقض محاسبه اند. از یک سو مدعی اند مقاومتی وجود ندارند؛ ازسوی دیگر اصرار دارند باید به تمام هسته های مقاومت  فشار وارد شود تا تسلیم شوند! آن ها دردو ماه اخیرهزینه های زیادی از شبکه حقانی دریافت کرده اند و ازین که حقانی ها نسبت به آنان مشکوک شوند؛ بسیار خوفناک شده اند.


به طالبان دروغ گفته بودند که نفوذ خیلی قوی بالای مردم داریم و مقاومت را در نطفه خنثی می کنیم. اما ارزیابی دو ماه بعد نشان داده است که جنگ درگوشه وکنار حوزۀ پنجشیر واندراب به جای کاهش، گسترش یافته و وزارت دفاع طالب شمار قوت های مستقر درپنجشیر را از سی هزار جنگنده به هشت هزار نفر کاهش داده است.

درین حال، فرماندهان تسلیم شده از رفتن به پنجشیر بسیار خجل و هراسان اند و ترجیح می دهند درکابل همکاری کنند!

درجلسۀ خانه دکترعبدالله به ایجاد دو کمیسیون فیصله شد؛ یکی در کابل زیر نظر عبدالمالک ضیایی و عبدالله و یکی در پنجشیر درمفاهمه با قطعه خاص شبکه حقانی تا دامنۀ استیلای طالبان درپنجشیر وسعت یابد.

منبع اطلاعاتی جبهه مقاومت می گوید که حسن الماب،  مالک ضیایی و مولوی مسیح به جهر اعلام می کنند که باید طالبان برهمه ای پنجشیر چیره شوند. کمیسیون کابل با مردم کار کند و کمیسیون پنجشیر، تلاش کند تا طالبان را به مناطقی که هنوز به آن جا رفته نتوانسته اند؛ راه بلدی کنند.